Customer Support

އަޅުގަނޑު ތިޔަބޭފުޅުންގެ އައިޓަމް ޑިސްކްރިޕްޝަން އަދި އެސެޓްތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރާނަމެވެ

 • No Reviews

 • 0 Order in queue

 • 253 Views

 • Delivery Time
 • Response Time 1 Day
Araaby Ad 3

Description

އަހަންނަކީ އައިޓަމް/މެކޭނިކަލް ޕްލޭނަރެކެވެ. ޗައިނާގައި 6 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، އަޅުގަނޑު މިވަގުތު މިހުރީ ޔޫރަޕްގައި، ހަގީގަތުގައި ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ދާއިރާއަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުގެ 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ތަފާތު ވައްތަރުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޗިޕް ދުރަށް ޝާމިލްވެފައިވެއެވެ. ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމާއި ބިނާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެއެވެ. އަހަންނަކީ ފަންނުވެރި، އަވަސް، އަދި މާހިރެކެވެ. އަދި ފޮޓޯން، ޕްލޭފޭބް، އަދި... ބޮޑެތި ގޭމްތަކަށް ފަޔަރބޭސް. އަޅުގަނޑަކީ އެޑިއުކޭޝަނަލް ގޭމްސް އަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހެއް ކަމުން އެއީ އަޅުގަނޑު ކަނޑައެޅިގެން ޝައުގުވެރިވާނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
 • ކްރޮސް ޕްލެޓްފޯމް ގޭމްސް އެވެ
 • ގޭމް ކޮންސެޕްޓާއި ލެވެލް ޑިޒައިން ކުރުން
 • މަލްޓިޕްލޭޔަރ އިންޓަގްރޭޝަން
 • އަލުން ހަންގަނޑު
 • އިޝްތިހާރުތަކާއި އިން-އެޕް ޕަރޗޭސް (މެކްސިމަޒް ޔޫއާރ ރެވިއު)
 • ގޭމް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަންސް
 • 2ޑީ/3ޑީ އެނިމޭޝަން
 • ގްރެފިކް އެވެ
ޑިޒައިންކުރުންސޯޝަލް ނެޓްވޯކް އިންޓަގްރޭޝަންވަރޗުއަލް ރިއަލިޓީ (ވީއާރު)އޮގްމެންޓެޑް ރިއަލިޓީ (އޭއާރު)ގޭމް ކޮން ޕްރޮމޯޝަނަލް ގްރެފިކްސް އަދި ވީޑިއޯ އެޕް ފިހާރައާއި ޕްލޭސްޓޯރ ޕަބްލިޝިންގ އެވެ f ތިބާގެ ވިސްނުމުގައި ކަސްޓަމް ގޭމް ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ ދެން ހިތްހަމަޖެހިގެން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްލައްވާށެވެ އަހަރެން. ކަސްޓަމް ގޭމް އައިޑިއާގެ އަގު/ވަގުތު ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ގޭމް އައިޑިއާގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީގެ މައްޗަށެވެ.  

About The Seller

 • Location:

  Australia
 • Member since:

  May 6, 2024
Araaby Ad 3
Araaby Ad 2
Starting From
MVR99.00
Araaby Ad 1

Ref #: 3283