Customer Support

އަޅުގަނޑުމެން 3ޑީ ޔުނިޓީ ގޭމަށް ގްރެފިކް އުފައްދާނީ ހުރިހާ ކޮމްޕޮނެންޓަކާއެކުގައެވެ

 • No Reviews

 • 0 Order in queue

 • 401 Views

 • Delivery Time
 • Response Time
Araaby Ad 3

Description

އަޅުގަނޑަކީ ދިގު ސްޓްރެޗްތަކެއްގައި ބައިވެރިވާ 2ޑީ/3ޑީ ވިޝުއަލް ކްރިއޭޓަރެކެވެ. ސްޓޭޓިކްގައި ސޮލިޑް ޕޯޓްފޯލިއޯއެއް އޮތުން. ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުމަކީ އަހަރެންގެ ޝައުގުވެރިކަމެވެ. އަހަރެންގެ ކެޕޭސިޓީތައް ޕްލޭންގައި ބަހައްޓައިގެން، އެގޮތުގައި ޔީލްޑް ދިނުމަށްޓަކައި ގަންނަ މީހާގެ ރަހަ ވިސްނަން މަސައްކަތް ކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ؛
 • ކްރޮސް ޕްލެޓްފޯމް ގޭމްސް އެވެ
 • ގޭމް ކޮންސެޕްޓާއި ލެވެލް ޑިޒައިން ކުރުން
 • މަލްޓިޕްލޭޔަރ އިންޓަގްރޭޝަން
 • އަލުން ހަންގަނޑު
 • އިޝްތިހާރުތަކާއި އިން-އެޕް ޕަރޗޭސް (މެކްސިމަޒް ޔޫއާރ ރެވިއު)
 • ގޭމް އޮޕްޓިމައިޒޭޝަންސް
 • 2ޑީ/3ޑީ އެނިމޭޝަން
 • ގްރެފިކް ޑިޒައިންސޯޝަލް ނެޓްވޯކް އިންޓަގްރޭޝަންވަރޗުއަލް ރިއަލިޓީ (ވީއާރު)އޮގްމެންޓެޑް ރިއަލިޓީ (އޭއާރް)ގޭމް ކޮން ޕްރޮމޯޝަނަލް ގްރެފިކްސް އަދި ވީޑިއޯ އެޕް ސްޓޯރ އަދި ޕްލޭސްޓޯރ ޕަބްލިޝިންގ
ކަސްޓަމް ގޭމް ޚިޔާލެއް ވިސްނުމުގައި އޮތްނަމަ ދެން ހިތްހަމަޖެހިގެން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްލައްވާށެވެ އަހަރެން. ކަސްޓަމް ގޭމް އައިޑިއާގެ އަގު/ވަގުތު ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ގޭމް އައިޑިއާގެ ކޮމްޕްލެކްސިޓީގެ މައްޗަށެވެ.
Araaby Ad 3
Araaby Ad 2
Starting From
Araaby Ad 1

Ref #: 3272